Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez MILÓ Dominik Frasunkiewicz


§ 1. Postanowienia ogólne

1.  Regulamin określa rodzaje i zakres oraz warunki wykonywania przez Usługodawcę usług świadczonych drogą elektroniczną..

2.  Regulamin  jest  udostępniony  nieodpłatnie  na  stronie  internetowej www.milo.eu.com w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie.

3.  Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu usługi przy użyciu strony WWW, w tym w szczególności poprzez dokonanie za jej pośrednictwem zgłoszenia gwarancyjnego, jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu bez konieczności zawierania odrębnej umowy.

§ 2. Definicje

Przez użyte w Regulaminie  definicje należy rozumieć:

1) Klient – podmiot, który na podstawie umowy zawartej z Usługodawcą lub Partnerem dokonał nabycia towaru lub towarów objętych gwarancją udzieloną przez Usługodawcę, będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystający z usług elektronicznych Usługodawcy w celu realizacji postanowień tej umowy, w tym roszczeń z gwarancji,

2) Partner - podmiot stale współpracujący z Usługodawcą na podstawie odrębnej umowy handlowej, korzystający z usług elektronicznych Usługodawcy w celu realizacji postanowień tej umowy, będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

2) System  teleinformatyczny  -  zespół  współpracujących  ze  sobą  urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,

3)  Specyfikacja techniczna - zbiór informacji o systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz wymaganiach technicznych niezbędnych do współpracy z tym systemem,

4) Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,

5)  Ustawa - ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
(Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),

6) Usługi świadczone drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,

7)   Usługobiorca - podmiot korzystający z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
a który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu,

8) Usługodawca – MILÓ Dominik Frasunkiewicz, ul. Krakowskie Przedmieście 7/4,
      98-200 Sieradz, NIP 827-121-80-28,

12) RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 3. Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem

1.  Niniejszy regulamin  obejmuje następujące usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę, a w szczególności:

1)  przekazywanie informacji o oferowanych przez Usługodawcę lub Partnera towarach
i usługach, ich właściwościach oraz organizacji procesu sprzedaży, dostawy,  zgłaszania roszczeń gwarancyjnych i sprawdzania statusu realizacji tych roszczeń,

2)  udostępnienie formularzy zgłoszeń gwarancyjnych przeznaczonych dla Klientów lub Partnerów,

3)  udostępnienie formularzy sprawdzania statusu zgłoszeń gwarancyjnych przeznaczonych dla Klientów lub Partnerów,

4)  pomoc w korzystaniu z serwisu internetowego,

5)  inne usługi świadczone przez Usługodawcę na podstawie odrębnych umów, których przedmiotem jest świadczenie usług.

2. Dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę wskazanych w ust. 1 pkt. 1) - 4) możliwy jest w szczególności poprzez stronę internetową www.regulamin.milo.eu.com

§ 4. Ochrona danych osobowych

1.  Administratorem danych osobowych Usługobiorców oraz danych osobowych przekazanych przez Usługobiorców (zwanych dalej Danymi Osobowymi) jest Usługodawca MILÓ Dominik Frasunkiewicz, ul. Krakowskie Przedmieście 7/4, 98-200 Sieradz, NIP 827-121-80-28.

2. W sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych Usługobiorca może skontaktować się z Administratorem pod numerem telefonu: +48 43 650 51 72, adresem mailowym odo@milo.eu.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3.  Dane  Osobowe przetwarzane  będą  w  celu  świadczenia  przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną wskazanych w § 3 ust. 1 pkt. 1) - 4) Regulaminu.

4.  Podstawę przetwarzania stanowić mogą w zależności od celu przetwarzania:

1) dobrowolna – jednak niezbędna do obsługi zgłoszenia - zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt a RODO),

2)  realizacja umowy o świadczenie usług drogą internetową (art. 6 ust. 1 pkt b RODO),

3) spełnienie  zobowiązań  prawnych,  w  szczególności  realizacji  obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 pkt. c RODO),

5. Odbiorcami Danych Osobowych mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dane Osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, w szczególności Partnerom wówczas, gdy jest to niezbędne do realizacji umowy – oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT lub podmiotom świadczącym usługi marketingowe – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. O odbiorcach Danych Osobowych w konkretnej sytuacji Usługobiorca jest każdorazowo informowany w obowiązku informacyjnym zamieszczanym pod formularzem, przez który dane są gromadzone.

6.  Dane Osobowe przetwarzane będą w zależności od celu i podstawy przetwarzania do momentu:

1)  przygotowania  i  udzielenia  odpowiedzi na zgłoszenie,  ewentualnie  do  momentu  cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych,

2)  rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

3)  przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy,

4)  rozpatrzenia reklamacji rozpatrywanych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w § 7,

5) wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa,
w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

7. Usługobiorca w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych posiada następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Usługobiorca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy RODO.

9. Dane Osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta Administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia się uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.

10. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, jednak brak ich podania może uniemożliwiać świadczenie przez Administratora usług drogą elektroniczną.

11. Korzystanie   z   systemu  Usługodawcy   związane  jest   z   przetwarzaniem   Danych Osobowych, przez które należy rozumieć m.in. adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies albo innych podobnych technologii. Zebrane w ten sposób informacje w tym dane osobowe pozwalają dzięki ich zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu) na przekazanie Usługobiorcy treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji/zainteresowań. Podstawą tego typu działań ze strony Administratora jest jego prawnie uzasadniony interes, polegający na możliwości prowadzenia działań marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO).

12. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo  Danych Osobowych, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

§ 5. Warunki świadczenia usług

1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie lub indywidualnej - odrębnej umowie, jeśli taka została zawarta pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą.

2.  Usługodawca   świadczy   usługi   drogą    elektroniczną   za    pośrednictwem   strony internetowej.

3.  Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

4.  Usługobiorca   zobowiązany   jest   do  przestrzegania   zakazu   dostarczania   treści o charakterze:

1)  bezprawnym, a w szczególności naruszającym dobra osobiste osób trzecich, obraźliwym, informacji mogących wprowadzić w błąd,

2)  mogącym wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych oraz urządzeń końcowych.

5.  Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie w miarę technicznych możliwości publikowany na stronie WWW przed rozpoczęciem prac.

6.  W  przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia  świadczenia  usług,  bez  wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

7.  Dostęp do informacji o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Usługodawcę oraz do informacji, dotyczących:

1)  szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną,

2)  funkcji  i  celu  oprogramowania  lub  danych  niebędących  składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.

- Usługodawca będzie realizować poprzez stronę internetową.

8.  Usługodawca  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  przerwy  w  świadczeniu  usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Usługodawcy.

9.  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do usług wynikający z podania przez Usługobiorcę błędnych danych.

§ 6. Wymagania techniczne

1.  W celu prawidłowego korzystania z serwisu za pośrednictwem strony www wymagane są:

1)  Przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i Cookies,

2)  Minimalna  rozdzielczość  dla  aplikacji:  800x600,  zalecana  rozdzielczość 1024x768 lub wyższa.

3)  Minimalna rozdzielczość dla urządzeń mobilnych: 320x480 px.

2.  Świadczenie usług odbywa się z wykorzystaniem protokołu HTTPS.

3.  Wyłączenie obsługi Cookies zazwyczaj nie blokuje możliwości korzystania z Usług, ale może   w   szczególnych   przypadkach   powodować   utrudnienia   w   połączeniu z systemem. W takim przypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z braku aktywnej obsługi Cookies przez Usługobiorcę.

§ 7. Warunki zawierania umowy i rozpoczęcia świadczenia usług oraz rozwiązywania umów

1.  Usługodawca   zobowiązuje    się    do   rozpoczęcia    świadczenia    usług    najpóźniejvw terminie 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy poprzez zarejestrowanie wprowadzonych przez Usługobiorcę danych w systemie Usługodawcy.

2. Usługobiorca może w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie usług bądź dokonać zmiany świadczonych usług lub jego danych poprzez wysłanie informacji na adres e-mail biuro@milo.eu.com

§ 8.  Postępowanie reklamacyjne

1.  Reklamacje dotyczące świadczenia Usług  przez Usługodawcę, w tym zawarcia i wykonania umowy należy składać:

1)  pisemnie na adres Usługodawcy,

 2)  poprzez wysłanie informacji na adres e-mail biuro@milo.eu.com

2.  Reklamacje mogą być składane z tytułu:

1)  niedotrzymania z winy Usługodawca określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy,

2)  niewykonania lub nienależytego wykonania usług.

3.  Reklamacja musi mieć formę dokumentową pod rygorem nieważności.

4.  Reklamację można wnieść w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.

5.  Reklamacja  w  sprawie  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  usługi  musi zawierać opis zdarzenia podlegającego reklamacji, w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające.

6.  Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej doręczenia.

Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie   powiadamia   reklamującego   na   piśmie   o   przyczynach   opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

7.  W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacji, reklamacja może nie zostać uznana.

§ 9. Postanowienia końcowe

1.  Usługodawca   zastrzega    sobie    prawo    do    zmian   w   powyższym   Regulaminie w dowolnym terminie, które będą udostępniane w sposób określony w § 1 ust. 2

2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego   (Dz.U.   nr   16,   poz.93,z   1964r   z   późniejszymi   zmianami),   Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Prawa telekomunikacyjnego.